Kindercentrum De Verborgen Schat, gevestigd aan Trasmolenlaan 2, te Woerden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.kcdeverborgenschat.nl

Trasmolenlaan 2
3447GZ Woerden
0348-508501

Haardstee 10
1102NB Amsterdam
020-7747391

M. Nunes is de Functionaris Gegevensbescherming van Kindercentrum De Verborgen Schat hij is te bereiken via marck@kcdeverborgenschat.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kindercentrum De Verborgen Schat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– IBAN nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kindercentrum De Verborgen Schat verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van uw kind(eren):

– gezondheid

– naw gegevens

– gegevens die wij nodig hebben voor de Belastingdienst

Geautomatiseerde besluitvorming

Kindercentrum De Verborgen Schat neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kindercentrum De Verborgen Schat) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kindercentrum De Verborgen Schat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaren voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens i.v.m. de fiscale bewaarplicht van De Belastingdienst 

Delen van persoonsgegevens met derden
Kindercentrum De Verborgen Schat deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Kindercentrum De Verborgen Schat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Kindercentrum De Verborgen Schat uw persoonsgegevens alleen met uw nadrukkelijke toestemming aan andere derden (bv scholen). 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kindercentrum De Verborgen Schat gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kindercentrum De verborgen Schat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kcdeverborgenschat.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Kindercentrum De Verborgen Schat wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kindercentrum De Verborgen Schat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een beveiligde verbinding. U kunt dit herkennen aan het groene slotje linksboven in de browser. Zo bieden wij u maximale veiligheid en is fraude of diefstal van gegevens uitgesloten. Alle formulieren (Inschrijven, Planning, Contact of het Ouderportaal worden allemaal versleuteld naar onze beveiligde server verzonden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kcdeverborgenschat.nl