Kwaliteit


Inspectierapporten GGD
De GGD ziet toe op de kwaliteit van kinderopvangorganisaties. Via de link hieronder kunt u via het landelijk register kinderopvang en speelzalen van de Rijksoverheid de GGD inspectierapporten inzien.
Inspectierapport december 2018
Inspectierapport juli 2018
Inspectierapport november 2017

Interne controle d.m.v:
Risico monitor
Bewaken pedagogische kwaliteit

Medicijnverstrekking
Kinderen krijgen soms geneesmiddelen of andere middelen (bijvoorbeeld zelfzorgmiddelen) voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook gedurende de tijd dat zij op het kindercentrum zijn. Geneesmiddelen moeten zijn voorgeschreven door een arts. Ouders moeten hier vooraf schriftelijk toestemming voor geven. Aan het verzoek van ouders om gedurende de dag paracetamol te geven om de koorts te onderdrukken, mag de pedagogisch medewerker geen gehoor geven, omdat de paracetamol ook mogelijke andere signalen van een verergerend ziektebeeld onderdrukt. (bv meningitis).Download het formulier medicijn gebruik

Landelijk Register GGD
Kindercentrum de Verborgen Schat

Oudercommissie
Als kindercentrum vinden wij het belangrijk dat ouders inspraak kunnen uitoefenen bij belangrijke onderwerpen m.b.t. de opvang van de kinderen.
De Wet kinderopvang (Wk) stelt een oudercommissie verplicht in ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie een adviesrecht op diverse punten, waaronder:
-Prijswijzigingen
-Openingstijden
-Het aantal kinderen per leidster
-De klachtenregeling, pedagogisch beleid
-Voedingsaangelegen­heden
-Veiligheid en gezondheid
-Alsmede het beleid met betrekking tot opvoeding

De oudercommissie kan ook ongevraagd advies geven.

Via oc@kcdeverborgenschat.nl kunt u de oudercommissie bereiken.

Aandachtsfunctionaris
De aandachtsfunctionaris houdt zich bezig met kwaliteit-, zorg- en/of veiligheidsbeleid binnen de organisatie. De Aandachtsfunctionaris heeft een adviserende rol richting de beleidsontwikkeling en een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode indien er een vermoeden is van kindermishandeling/huiselijk geweld.

Klachtenregelement
Kindercentrum de Verborgen Schat heeft een intern- en extern klachtenreglement. Wanneer u een klacht heeft, kunt u dit bespreekbaar maken met een pedagogisch medewerker of met de (assistent)leidinggevende. Samen kunnen wij dan dit formulier invullen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om direct gebruik te maken van de externe klachtenprocedure. Wij zijn hiervoor aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Download de klachtenregelement voor ouders. Informatie kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nl.